Πληροφορίες Σχεδίου

Το Σχέδιο Χορηγιών για την Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και την Προσαρµογή των Κοινοτήτων στην Κλιµατική Αλλαγή, περιλαµβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) και χρηµατοδοτείται από τον Μηχανισµό Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρµογής του, ανέρχεται στα €2.900.000. Το Σχέδιο έχει ως βασικό στόχο, την παροχή οικονοµικών κινήτρων, υπό µορφή µη επιστρεπτέων χρηµατοδοτικών ενισχύσεων, για την ενθάρρυνση της υλοποίησης επενδύσεων προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή και βιώσιµης κινητικότητας από Κοινοτικά Συµβούλια.

Περισσότερες λεπτομέρειες στον Οδηγό Σχεδίου.
Μπορείτε να βρείτε όλα τα χρήσιμα έντυπα που αφορούν το Σχέδιο Χορηγιών εδώ.

 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

 
ΣΚΟΠΟΣ
Προώθηση επενδύσεων από τα Κοινοτικά Συµβούλια για τη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής (κυρίως των υψηλών θερµοκρασιών και των πληµµυρικών φαινοµένων), καθώς και επενδύσεων βιώσιµης κινητικότητας.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Κοινοτικά Συµβούλια, Συµπράξεις Κοινοτικών Συµβουλίων, Συµπλέγµατα Υπηρεσιών Κοινοτήτων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
€2.900.000 µε τη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Next Generation EU
ΤΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ
Το 100% του κόστους επί των επιλέξιµων δαπανών
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
€150.000 ανά αίτηση
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
€10.000 ανά αίτηση
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά από τις 2 Οκτωβρίου 2023 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024, ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

Κατηγορία Επενδύσεων Α

Δαπάνες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν / θα πραγματοποιηθούν από τις 28 Ιουλίου 2023 και έπειτα:

• Σχεδιασμό παρεμβάσεων
• Κοστολόγηση παρεμβάσεων
• Υποβοήθηση στην υποβολή αίτησης
• Διεξαγωγή και υλοποίηση δημόσιων συμβάσεων
• Υπηρεσίες μηχανικής
• Υπηρεσίες τοπιοτέχνησης.
• Υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
• Υπηρεσίες για την αδειοδότηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων(όπου απαιτείται)

Περισσότερα στις σελίδες 14-15 του Οδηγού Σχεδίου Χορηγιών.
Κατηγορία Επενδύσεων Β
Β1. Ανάπλαση ή/και διαμόρφωση δημόσιων χώρων με διαπερατά υλικά, για τη διαχείριση των όμβριων υδάτων και την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων*
Β2. Εφαρμογή αειφόρων συστημάτων αποχέτευσης όμβριων υδάτων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων*
Β3. Δενδροφυτεύσεις και πέργκολες σε συνδυασμό με φυτά, για δημιουργία φυσικών σκιάσεων με σκοπό την προσαρμογή στις υψηλές θερμοκρασίες και την έκθεση στον ήλιο*
Β4. Εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού σε δημόσιους χώρους, για ενίσχυση της επισκεψιμότητας και τη δημιουργία φιλόξενων και άνετων χώρων
(Επιλέξιμη μόνο σε συνδυασμό με την Β1 ή/και την Β2 ή/και την Β3.)

*Σε δημόσιους χώρους διακίνησης πεζών, πυρήνες και πλατείες Κοινοτήτων, υφιστάμενους υπαίθριους χώρους στάθμευσης, δημόσια πάρκα, παιδικές χαρές κ.ά.

Περισσότερα στις σελίδες 16-19 του Οδηγού Σχεδίου Χορηγιών.
Κατηγορία Επενδύσεων Γ

Γ1. Κατασκευή ποδηλατολωρίδων/ποδηλατικών διαδρομών και μονοπατιών για πεζούς ή/και διαμόρφωση ή/και επέκταση υφιστάμενων ποδηλατολωρίδων και μονοπατιών για πεζούς σε δημόσιους χώρους διακίνησης (δεν συμπεριλαμβάνονται επεμβάσεις στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο)
Γ2. Αστικός εξοπλισμός κατά μήκος ποδηλατολωρίδων / ποδ. διαδρομών και μονοπατιών για πεζούς, (παγκάκια, σταθμοί ποδηλατοστάσιων, και βρύσες/κρήνες)*
Γ3. Δενδροφυτεύσεις κατά μήκος υφιστάμενων και νέων ποδηλατολωρίδων και μονοπατιών για πεζούς με σκοπό τη δημιουργία φυσικής σκίασης*

*Οι κατηγορίες Γ2 και Γ3 μπορεί να είναι επιλέξιμες μόνο σε συνδυασμό με την κατηγορία Γ1.

Περισσότερα στις σελίδες 20-25 του Οδηγού του Σχεδίου Χορηγιών.

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 

 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

Οι δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες είναι:

• Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α)
• Δαπάνες που διενεργήθηκαν πριν την έγκριση της αίτησης (εξαιρούνται οι δαπάνες Κατηγορίας Α)
• Αγορά γης για επενδύσεις που εμπίπτουν στις κατηγορίες Β και Γ
• Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης
• Κατασκευή ή/και επέκταση ποδηλατοδρόμων
• Λειτουργικές δαπάνες
• Αμοιβές προσωπικού των δικαιούχων