Συχνές Ερωτήσεις

Εδώ μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις που κάνουν οι χρήστες. Εάν αυτές οι πληροφορίες δεν σας καλύπτουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας.

 

Οι κατηγορίες επενδύσεων που καλύπτει το Σχέδιο είναι τρεις (3):

1. Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών για συμμετοχή στο Σχέδιο και επιτυχή υλοποίηση των παρεμβάσεων
2. Επενδύσεις που ενισχύουν την προσαρμογή και την ανθεκτικότητα των Κοινοτήτων στην κλιματική αλλαγή
3. Επενδύσεις σε υποδομές βιώσιμης κινητικότητας

Συμβουλευτείτε το έντυπο «Σύντομη Περιγραφή Σχεδίου» για συνοπτική περιγραφή κάθε Κατηγορίας Επένδυσης.

Το Σχέδιο επιχορηγεί το 100% του κόστους επί των επιλέξιμων δαπανών (χωρίς Φ.Π.Α), με μέγιστο ποσό επιχορήγησης ανά αίτηση τα €150.000 και ελάχιστο τα €10.000.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που επιχορηγεί το Σχέδιο μπορεί να είναι μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες:

• σχεδιασμός παρεμβάσεων
• κοστολόγηση παρεμβάσεων
• υποβοήθηση στην υποβολή αίτησης
• διεξαγωγή και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων
• υπηρεσίες μηχανικής
• υπηρεσίες τοπιοτέχνησης
• υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
• υπηρεσίες για την αδειοδότηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων (όπου απαιτείται)

Προσοχή! Επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με ημερομηνία έγκρισης από τις 28 Ιουλίου 2023 και έπειτα.

Το συνολικό ποσό που μπορεί να εγκριθεί ή/και ν α χορηγηθεί για την Α Κατηγορία Επενδύσεων του Σχεδίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού «Τελικού Ποσού Χορηγίας». Δηλαδή αφορά το ποσό που θα προκύπτει από το άθροισμα των άμεσων επιλέξιμων δαπανών (όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών) πολλαπλασιαζόμενο επί 10%.

Προσοχή! Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου δύναται να αξιολογεί την επιλεξιμότητα των δαπανών και το μέγιστο ποσό επιχορήγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές της αγοράς για συναφή υπηρεσίες. Δεν θα γίνονται αποδεκτές υπερκοστολογημένες υπηρεσίες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην αρνητική αξιολόγηση και απόρριψη της αίτησης. Περισσότερα για την Α Κατηγορία του Σχεδίου, θα βρείτε στις σελίδες 14-15 του Οδηγού.

Ο αστικός εξοπλισμός που αναφέρεται στις Κατηγορίες Β.4 και Γ.2 του Σχεδίου μπορεί να περιλαμβάνει παγκάκια, κιόσκια, βρύσες/κρήνες, σταθμούς ποδηλατοστάσιων. κάδους ανακύκλωσης κ.ά, που εξυπηρετούν τον σκοπό της εκάστοτε Κατηγορίας Επένδυσης.

Προσοχή! Η Κατηγορία Β.4 είναι επιλέξιμη μόνο σε συνδυασμό με την Κατηγορία Β.1 ή/και την Β.2 ή/και την Β3. Αντίστοιχα, οι Κατηγορίες Γ.2 και Γ3 μπορούν να είναι επιλέξιμες μόνο σε συνδυασμό με την Κατηγορία Γ.1 του Σχεδίου. Περισσότερα για την Β και Γ Κατηγορία Επενδύσεων του Σχεδίου, θα βρείτε αντίστοιχα στις σελίδες 16-19 και 20-25 του Οδηγού.

Οι κάδοι ανακύκλωσης πρέπει να συνάδουν με τον περιβάλλοντα χώρο και να είναι κατασκευασμένοι (εξωτερικά) με υλικά που συνάδουν με τον χαρακτήρα της κοινότητας, όπως πέτρα, ξύλο κ.λπ. Σε κάθε σημείο θα πρέπει να υπάρχει κάδος κατάλληλα σηματοδοτημένος για ανακύκλωση (χαρτί, γυαλί και PMD, και οργανικά απόβλητα). Ελάχιστες διαστάσεις: 30cm x 30cm x 60cm.

Όχι! Αιτήσεις για δενδροφυτεύσεις κατά το μήκος υφιστάμενων και νέων ποδηλατολωρίδων και μονοπατιών για πεζούς για φυσική σκίαση είναι επιλέξιμες μόνο σε συνδυασμό με την Γ.1 Κατηγορία Επένδυσης του Σχεδίου, που αφορά στην κατασκευή ποδηλατολωρίδων/ποδηλατικών διαδρομών και μονοπατιών για πεζούς, ή/και τη διαμόρφωση ή/και επέκταση υφιστάμενων ποδηλατολωρίδων και μονοπατιών για πεζούς σε δημόσιους χώρους διακίνησης.

Προσοχή! Στην Κατηγορία Γ.1. δεν περιλαμβάνονται επεμβάσεις στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο.
Περισσότερα για την Γ Κατηγορία Επενδύσεων του Σχεδίου, θα βρείτε στις σελίδες 20-25 του Οδηγού.

Με εξαίρεση την Κατηγορία Α, μία αίτηση μπορεί να αφορά μόνο μία συγκεκριμένη Κατηγορία Επένδυσης. Δηλαδή, μία αίτηση μπορεί να αφορά μόνο στην Κατηγορία Β ή Γ. Οι δαπάνες της Κατηγορίας Α είναι επιλέξιμες μόνο σε συνδυασμό με τις επενδύσεις των Κατηγοριών Β ή/και Γ.

Προσοχή! Η Κατηγορία Β.4 είναι επιλέξιμη μόνο σε συνδυασμό με την Κατηγορία Β.1, ή/και την Β.2, ή/και την Β3. Αντίστοιχα, η Κατηγορία Γ.2 είναι επιλέξιμη μόνο σε συνδυασμό με την Κατηγορία Γ.1 του Σχεδίου.
Περισσότερα για την Β και Γ Κατηγορία Επενδύσεων του Σχεδίου, θα βρείτε στις σελίδες 16-19 και 20-25 του Οδηγού.

Όχι! Η εγκατάσταση συστήματος άρδευσης είναι επιλέξιμη μόνο σε συνδυασμό με τις Β.3 και Γ.3 Κατηγορίες Επενδύσεων του Σχεδίου, οι οποίες αφορούν σε δενδροφυτεύσεις και πέργκολες σε συνδυασμό με φυτά, σε δημοσίους χώρους διακίνησης πεζών, σε πυρήνες και πλατείες Κοινοτήτων, υφιστάμενους υπαίθριους χώρους στάθμευσης, δημόσια πάρκα, παιδικές χαρές, και δενδροφυτεύσεις κατά μήκος των υφιστάμενων και νέων ποδηλατολωρίδων και μονοπατιών για πεζούς.

Περισσότερα για τις Β.3 και Γ.3 Κατηγορίες Επενδύσεων του Σχεδίου, θα βρείτε αντίστοιχα στις σελίδες 18-19 και 24-25 του Οδηγού

Οι δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες είναι:

• Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α)
• Δαπάνες που διενεργήθηκαν πριν την έγκριση της αίτησης (εξαιρούνται οι δαπάνες Κατηγορίας Α)
• Αστικός φωτισμός
• Αγορά γης για τους τύπους επενδύσεων Β & Γ
• Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης
• Κατασκευή ή/και επέκταση ποδηλατοδρόμων
• Λειτουργικές δαπάνες
• Αμοιβές προσωπικού των δικαιούχων

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Σχέδιο θα διαρκέσει από τις 2 Οκτωβρίου 2023 μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2024, ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

Δικαιούχοι της επιχορήγησης του Σχεδίου είναι αποκλειστικά τα Κοινοτικά Συμβούλια, οι Συμπράξεις Κοινοτικών Συμβουλίων και τα Συμπλέγματα Υπηρεσιών Κοινοτήτων της Κύπρου που υποβάλλουν αίτηση για μία ή περισσότερες από τις Κατηγορίες Επενδύσεων που προσφέρει το Σχέδιο.

Από τους Δικαιούχους εξαιρούνται οι Δήμοι και οι Συμπράξεις Δήμων, Φυσικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, Νομικά πρόσωπα (Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα), Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί και Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Προσοχή! Για τις Επενδύσεις τύπου Β.1 και Β.2 που αφορούν τη διαχείριση πλημμυρικών φαινομένων, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο τα Κοινοτικά Συμβούλια, Συμπράξεις ή Συμπλέγματα Κοινοτικών Συμβουλίων, που δραστηριοποιούνται στις περιοχές εφαρμογής που βρίσκονται σε λεκάνες απορροής των 38 Περιοχών που έχουν αναγνωριστεί ως Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας από τις μελέτες αξιολόγησης του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων το 2011 και το 2018 Παράρτημα 1 στη σελίδα 44 του Οδηγού του Σχεδίου).

Αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά, μέσα από την ειδικά διαμορφωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα του Σχεδίου: https://communities-adapt.cea.org.cy/

Τα ενδιαφερόμενα Κοινοτικά Συμβούλια μπορούν να υποβάλουν από μία (1) αίτηση η οποία μπορεί να αφορά σε μία ή/και περισσότερες από τις τρεις Κατηγορίες Επενδύσεων που επιχορηγεί το Σχέδιο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση Συμπράξεων Συμπλεγμάτων Κοινοτικών Συμβουλίων, με τη διαφορά ότι σε τέτοια περίπτωση, τα συμπραττόμενα Κοινοτικά Συμβούλια υποχρεούνται να συνάψουν Συμφωνητικό Συνεργασίας, το οποίο θα υποβάλλεται μαζί με την Πρόταση και θα υπογράφεται από τον Κοινοτάρχη Συντονιστή έκαστης συμπραττόμενης Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το Συμφωνητικό Συνεργασίας θα ορίζει, μεταξύ άλλων, τον εταίρο Κοινοτικό Συμβούλιο που θα αναλάβει καθήκοντα Συντονιστή της Σύμπραξης.

Οι υποβληθείσες αιτήσεις αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει ορίσει το Σχέδιο, η οποία έχει τον τελικό λόγο για την έγκριση ή απόρριψη κάθε αίτησης αίτησης.

Κάθε αίτηση αξιολογείται ως προς τις ακόλουθες τέσσερις (4) παραμέτρους (δείτε λεπτομερώς στις σελίδες 31-33 του Οδηγού του Σχεδίου):

1. Επιλεξιμότητα
2. Συμβατότητα
3. Κανονικότητα
4. Ποιότητα και Πληρότητα

Μία αίτηση δύναται να απορριφθεί ή/και το έργο να απενταχθεί (σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας), εάν κατά την κρίση των Φορέων Διαχείρισης:

• Διαπιστωθεί υποβολή ψευδών ή παραπλανητικών δηλώσεων, πληροφοριών ή στοιχείων εκ μέρους του αιτητή
• Η Πρόταση δεν πληροί τα κριτήρια και προϋποθέσεις για έγκριση, όπως αυτά καθορίζονται στο Σχέδιο στις Ενότητες 8 & 11, και στους Πίνακες 1-3 (Ενότητα 6)
• Διαπιστωθεί ότι για τις ίδιες δαπάνες έχει παραχωρηθεί χορηγία ή εκκρεμεί η εξέταση σχετικής αίτησης στα πλαίσια άλλου Σχεδίου

Απαιτείται από τις Αναθέτουσες Αρχές (Κοινοτικά Συμβούλια) να χρησιμοποιούν ως βάση τα Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμού που έχουν ετοιμαστεί από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του, εφόσον αναπροσαρμοστούν στις ανάγκες του συγκεκριμένου διαγωνισμού, βάσει του Παραρτήματος 1 στην εγκύκλιο "Κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες διασφάλισης συμβατότητας με την Εθνική και Ενωσιακή πολιτική για τις δημόσιες συμβάσεις και διασφάλισης της πρόληψης, του εντοπισμού και της διόρθωσης περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την περίοδο 2021-2026".

Η εκπόνηση μιας κυκλοφοριακής μελέτης είναι βασικό στάδιο στον σχεδιασμό επενδύσεων βιώσιμης κινητικότητας. Στο πλαίσιο του Σχεδίου, η κυκλοφοριακή μελέτη θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι:
• Προωθείται η μικροκινητικότητα (πεζών, ποδηλάτων και συσκευών μικροκινητικότητας)
• Μειώνεται η χρήση του αυτοκινήτου
• Βελτιώνεται η ασφάλεια των μετακινήσεων
• Επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη κινητικότητα πολιτών στην καθορισμένη περιοχή.

Η εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης απαιτείται για την υποκατηγορία Γ1, και ειδικότερα για επενδύσεις που αφορούν 1) την κατασκευή ποδηλατολωρίδων/ποδηλατικών διαδρομών ή/και την επέκταση υφιστάμενων ποδηλατολωρίδων, 2) τη δημιουργία ζωνών κοινής χρήσης, και 3) την κατασκευή μονοπατιών για πεζούς ή/και τη διαμόρφωση μονοπατιών για πεζούς σε δημόσιους χώρους διακίνησης εντός της Κοινότητας ή που συνδέουν Κοινότητες. Η εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης δεν απαιτείται για παρεμβάσεις που δεν επηρεάζουν το οδικό δίκτυο. Δηλαδή, για 1) μονοπάτια της φύσης, 2) σημεία του Ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4 υπό τη διαχείρισή των Κοινοτήτων, και 3) μονοπάτια που περνάνε μέσα από προστατευόμενες περιοχές.

Η κυκλοφοριακή μελέτη που θα υποβληθεί πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1. Γενική περιγραφή έργου (50-100 λέξεις)
Στόχοι έργου και επεξήγηση της σημασίας των παρεμβάσεων για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης κινητικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Κοινότητας.

2. Καθορισμός περιοχής μελέτης
Τεχνική περιγραφή, με τη χρήση χάρτη, των γεωγραφικών και πολεοδομικών χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης και της χωροταξικής ένταξης της στην ευρύτερη περιοχή. Να γίνεται αναφορά και στις υφιστάμενες χρήσεις γης των οδών που εμπίπτουν στο έργο.

3. Aνάλυση της υφιστάμενης κυκλοφοριακής λειτουργίας στην περιοχή μελέτης (100-150 λέξεις)
Γραπτή περιγραφή και απεικόνιση μέσω σχεδιαγράμματος ή κάτοψης ή χάρτη, της υφιστάμενης κατάστασης των συνθηκών κυκλοφορίας όλων των κατηγοριών των μέσων μεταφοράς.
Στο σχεδιάγραμμα/κάτοψη/χάρτη θα πρέπει να απεικονίζονται:
• η σήμανση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,
• η σηματοδότηση για οδεύσεις με επιδαπέδια βέλη κυκλοφορίας,
• οι διαβάσεις πεζών και οι απαγορεύσεις,
• οι υφιστάμενοι χώροι στάθμευσης,
• οι υφιστάμενες στάσεις λεωφορείων,
• ο εξοπλισμός ασφάλειας (καθρέπτες κυκλοφορίας, εμπόδια, προστατευτικά κ.λπ.),
• οι θέσεις υφιστάμενων χώρων πρασίνου και δέντρων, και
• τα υφιστάμενα υλικά οδοστρώματος.

Όπου αρμόζει, να συμπεριλαμβάνεται περιγραφή προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί σε σχέση με την οδική ασφάλεια των πεζών/ποδηλάτων στην υφιστάμενη κυκλοφοριακή λειτουργία (αναφορά στην κοινωνική συνείδηση και συμπεριφορά, στις ροές πεζών/ποδηλάτων και ιστορικό τροχαίων συγκρούσεων).

4. Περιγραφή του προτεινόμενου σχεδιασμού βιώσιμης κινητικότητας (150-200 λέξεις)
Γραπτή περιγραφή και απεικόνιση μέσω σχεδιαγράμματος ή κάτοψης ή χάρτη της πρότασης για ανάπλαση οδών και τις συνακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή παρέμβασης. Η περιγραφή θα πρέπει να τεκμηριώνει τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, τα μέτρα και τις ρυθμίσεις για την επίτευξη των στόχων. Αναλόγως της παρέμβασης, κάντε αναφορά στα παρακάτω:
• τη νέα ιεράρχηση του οδικού δικτύου,
• τις νέες διαδρομές κυκλοφορίας για πεζούς και ποδηλάτες,
• την παρέμβαση σε υφιστάμενους χώρους στάθμευσης,
• τις μονοδρομήσεις,
• τους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας,
• τις νέες απαγορεύσεις,
• τη σήμανση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και Σηματοδότηση (σήματα ασφαλείας, πινακίδες, διαγραμμίσεις για την σήμανση εμποδίων και επικίνδυνων σημείων, εξοπλισμός ασφαλείας), και,
• τα νέα υλικά κατασκευής.

Η θέση όλων των πιο πάνω να υποδεικνύεται επί των κατόψεων.

Προσοχή! Για αιτήσεις που περιλαμβάνουν επενδύσεις των υποκατηγοριών Β3& Γ3, να υποδεικνύονται επί των κατόψεων και οι θέσεις των προτεινόμενων δέντρων ή νέων χώρων πρασίνου.

Ένα Σχέδιο Κυκλοφοριακής Διαχείρισης και Κυκλοφοριακής Ύφεσης πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προκειμένου να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους φορείς να προετοιμαστούν για τις αλλαγές και παρεμβάσεις που προτείνονται.
• Πρόταση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών έργων: Περιγραφή ή/και χάρτες που επεξηγούν τις ρυθμίσεις που θα προγραμματιστούν, ώστε να διασφαλίζεται ασφαλής και αποτελεσματική διακίνηση των πεζών, των οχημάτων και των μηχανημάτων (πχ. με εκτροπή της κυκλοφορίας οχημάτων, προσωρινές διαβάσεις πεζών κ.λπ.) κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών έργων.
• Πολιτική της Τοπικής Αρχής για τη διατήρηση των παρεμβάσεων και την αποδοχή τους από την τοπική κοινότητα: Η πολιτική θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα, όπως η αστυνόμευση, η εγκατάσταση φυσικών εμποδίων και η παροχή πληροφοριών στους πολίτες. Επιπλέον, συνιστάται να γίνεται περιγραφή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τον περιορισμό της διέλευσης οχημάτων κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων ωρών ή ημερών (π.χ. σε γιορτές ή Σαββατοκύριακα), ή τον περιορισμό της χρήσης οδών αποκλειστικά για τους κατοίκους, ή τον περιορισμό της στάθμευσης ιδιωτικών οχημάτων σε συγκεκριμένες περιοχές.

Για τυχόν απορίες/διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου σε ένα από τα ακόλουθα email ή τηλέφωνα:

Email Σχεδίου: communitiesca[at]cea.org.cy
Λουίζα Μαρί Σιακού: louisa.shakou[at]cea.org.cy – Τηλέφωνο: (+357) 22667846
Μαρίνα Κυριάκου: marina.kyriakou[at]cea.org.cy – Τηλέφωνο: (+357) 22667847
Χριστίνα Ανδρέου: christina.andreou[at]cea.org.cy – Τηλέφωνο: (+357) 22667849
Χαράλαμπος Κιουρτζίδης: charalampos.kiourtzidis[at]cea.org.cy – Τηλέφωνο: (+357) 22667786